W art. 16 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przewidziano dodanie art. 15zzja do ustawy z 2.3.2020 r. dotyczącej walki z COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Dodany przepis art.15zzja ww. ustawy przewiduje przedłużenie do 30.6.2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych terminu do złożenia CIT-8 za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1.12.2020 r. do 28.2.2021 r. oraz wpłaty podatku wykazanego w tym zeznaniu podatkowym. W konsekwencji część podatników będzie mogła złożyć zeznanie CIT-8 i zapłacić podatek do 30.6.2021 r., zamiast do 31.3.2021 r.

Ponadto, zaproponowano przedłużenie do 30.6.2021 r. terminu do spełnienia przez podatników CIT, którzy wybrali opodatkowanie tzw. podatkiem estońskim – obowiązku wynikającego z art. 7aa ust. 9 pkt 2 PDOPrU, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od 1.1.2021 r. do 31.3.2021 r. Obowiązek wynikający z art. 7aa ust. 9 pkt 2 PDOPrU dotyczy wykazania przychodów, kosztów i dochodu w zeznaniu składanym do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Zmiany te miałyby wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy.

Trzeba zauważyć, że z proponowanych zmian przepisów nie wynika, iż podatnicy CIT będą też mogli skorzystać z późniejszego złożenia sprawozdania finansowego. Na razie, choć przesunięto termin zeznania do 30.6.2021 r., to termin do złożenia sprawozdania finansowego pozostaje do 31.3.2021 r. Dotyczy to oczywiście sytuacji gdy rok obrotowy podatnika (spółki) pokrywa się z kalendarzowym. W takiej sytuacji spółka musi bowiem sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.