PIT zero dla młodych

Ulgą objęte będą przychody młodego podatnika z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. W 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarobki przekroczą próg, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Osoby objęte ulgą

Nowa ulga dotyczy osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Obowiązywanie ulgi

Przepisy o uldze wejdą w życie 1.8.2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1.8.2019 r.

W 2019 r. (od sierpnia do grudnia) płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1.1.2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia ich z zapłaty składek na ZUS i NFZ (jeśli są objęte ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym).