Do końca stycznia pracodawcy mają czas na dostarczenie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego Informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11). Nowy wzór informacji PIT–11(25), który wszedł w życie 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2019 r., został odpowiednio zmodyfikowany pod kątem wykazania działań płatnika w zakresie tzw. ulgi dla młodych, obowiązującej od 1.8.2019 r.

Z przedstawionej przez ministerstwo instrukcji wynika, że w części E. PIT-11(25) na potrzeby rozliczenia ulgi dla młodych, płatnik wykazuje w wierszach 1 i 5 dane za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r., jak również te przychody (koszty, dochody i pobrane zaliczki), które podatnik uzyskał po dniu 26. urodzin.

Wiersz 2 i 6 – płatnik wypełnia wówczas, gdy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. pobierał zaliczki na podatek od wypłacanych podatnikowi do ukończenia 26. roku życia przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych lub umów zlecenia, niezależnie od tego, czy pobieranie zaliczek było spowodowane niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego, czy też przekroczeniem limitu zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU (wykazywanym w części G informacji). W obu sytuacjach płatnik wypełnia wiersz 2 i/lub 6.

Wiersz 8 przeznaczony jest obecnie dla wykazania zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy. Natomiast zaliczki pobrane przez zakład pracy od łącznej kwoty przychodów ze stosunku pracy (i stosunków pokrewnych) i zasiłków z ubezpieczenia społecznego, należy wykazać tylko raz, tj. w wierszu 1 albo w wierszu 8.

W poz. 71 płatnicy wykazują składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę stanowi przychód zwolniony na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU, wykazany w poz. 86.

W części G. płatnik informuje o przychodach zwolnionych od podatku. Nowością są poz. 86, 87 i 88 przeznaczone do wykazania przez płatnika kwot zastosowanego przez niego w 2019 r. zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 PDOFizU na skutek złożonego przez podatnika oświadczenia, że przychody uzyskane przez niego od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości zwolnione z podatku dochodowego. Jeżeli płatnik w trakcie roku stosował przedmiotowe zwolnienie od podatku, to kwotę tego zwolnienia wykazuje w poz. 86, z rozbiciem na przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych (poz. 87) i przychód z umów zlecenia (poz. 88). Jeśli za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wypłacona kwota, od której płatnik nie pobierał zaliczek na podatek nie przekracza limitu wynoszącego 35 636,67 zł, płatnik wypełnia tylko część G. (poz.86-88). Natomiast jeżeli płatnik pobierał zaliczki w związku z niezłożeniem przez podatnika oświadczenia, to wypełnia jedynie część E. (przeznaczoną do wykazania dochodów, od których pobierał zaliczki na podatek), bez wypełniania części G. (gdyż nie stosował ww. zwolnienia od podatku). W takim przypadku rozliczenie przysługującego podatnikowi zwolnienia nastąpi w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika w terminie do 30 kwietnia 2020 r.