PIT-28/PIT-28S. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. podatnicy składają w wersji 21, przy czym PIT-28 składa podatnik będący osobą fizyczną, a PIT-28S składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku (należy skreślić zeznanie, które podatnika nie dotyczy).

Nowością w rozliczeniu ryczałtu ewidencjonowanego za 2018 r. jest to, że dla przychodów z najmu, podnajmu itp. obowiązuje oprócz stawki 8,5%, nowa stawka 12,5% – stosuje się ją do nadwyżki przychodów uzyskanych z ww. tytułu ponad kwotę 100 000 zł. W przypadku gdy przychody te osiągają małżonkowie, limit 100 000 zł dotyczy sumy ich łącznych przychodów, bez względu na ustrój majątkowy w małżeństwie.

Druga zmiana związana jest z ustawą z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która weszła w życie 25.11.2018 r. Wprowadziła ona regulacje związane z dalszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej w przypadku jej śmierci. Umożliwiają one powołanie zarządu sukcesyjnego, który wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy związane z jego działalnością gospodarczą, a także obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku traktowane jest jak podatnik. Jeżeli zmarły przedsiębiorca w danym roku opłacał ryczałt ewidencjonowany, przedsiębiorstwo w spadku również go opłaca do końca roku podatkowego. Po jego zakończeniu ryczałt rozlicza się w zeznaniu PIT-28S.

PIT-16A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego za 2018 r. składana jest w wersji 9. Tę deklarację składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób opodatkowanych wg karty podatkowej. Karta podatkowa ulega obniżeniu o kwotę składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

PIT-19A. Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego za 2018 r. składana jest w wersji 8. Osoby duchowne rozliczające się ryczałtem nie muszą składać zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Ich obowiązkiem jest jedynie powiadomienie urzędu o zapłaconych i odliczonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne w PIT-19A. Tę deklarację składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od zryczałtowanego podatku u osób duchownych. Ryczałt od przychodów osób duchownych ulega obniżeniu o kwotę składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

PIT-40A/11A. Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. organ rentowy będzie je składał na nowym formularzu PIT-40A/11A w wersji 19. Wystawiony PIT-40A przez ZUS stanowi dla podatnika roczną deklarację podatkową, której nie musi on dodatkowo modyfikować. Jeśli podatnik uzyskuje również inne źródła przychodów lub nie spełnia przewidzianych ustawowo warunków, wówczas PIT-40A należy traktować na równi z PIT-11 za dany rok i złożyć osobiście zeznanie podatkowe. Jeśli organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, to wypłacone świadczenia wykazuje w formularzu i składa go jako PIT-11A. Formularz PIT-40A/11A do urzędu skarbowego należy przesłać do 31.1.2019 r. a podatnikom do 28.2.2019 r.