W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 305 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 11.2.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Zmiany dotyczą załączników: nr 1 i 2 do rozporządzenia MKiDN z 14.10.2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną (Dz.U. z 2015 r. poz. 1769).

Załącznik nr 1 to wzór zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium RP rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną; natomiast załącznik nr 2 to wzór zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium RP rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną.

Na końcu obu dokumentów zamieszcza się datę, podpis i pieczątkę organizatora wystawy.

Od 5.3.2019 r. pieczątka nie będzie już wymagana.