W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Zmiany, zgodnie z art. 32 DziałOsłSARSCoV2U, wprowadzono do ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.; dalej: PrWod). Zmieniono treść art. 551 ust. 2 PrWod. Chodzi w nim o właścicieli ujęć wody, dla których nie ustanowiono strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej na podstawie art. 58 ust. 1 uchylonej z dniem 1.1.2018 r. ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), zgodnie z którym strefę ochronną ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody, wskazując zakazy, nakazy, ograniczenia oraz obszary, na których one obowiązują.

Właściciele takich ujęć wody, w terminie 5 lat (przed zmianą 3 lat) od dnia wejścia w życie PrWod (1.1.2018 r.), czyli do 1.1.2023 r.:

  • przeprowadzą analizę ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3 PrWod, czyli analizę ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody,
  • i złożą wnioski o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej oraz teren ochrony pośredniej, jeżeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy.
Ważne
Do 30.9.2020 r. podmioty wykonujące czynności wymienione w art. 306 ust. 1 PrWod, zwolniono z należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych (art. 568a PrWod). Chodzi tu o czynności takie, jak: przewóz osób statkami pasażerskimi oraz wycieczkowymi; przewóz towarów statkami towarowymi; żeglugę pustych statków towarowych; holowanie lub spław drewna; korzystanie ze śluz lub pochylni.