Ważne

Wezwanie przesłane przez PFR otrzymają wszyscy pracodawcy, którzy zadeklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione – zgodnie z danymi przekazanymi do PFR przez ZUS, ale nie widnieją w ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR.

Wezwania zostaną udostępnione w profilu informacyjnym PUE ZUS pracodawców, umożliwia to ustawa, która w 2021 r. weszła w życie. Dzięki temu proces jest szybszy i znacznie tańszy. Podmioty, które nie posiadają jeszcze PUE ZUS, powinny otrzymać wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK pocztą tradycyjną.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o PPK, w przypadku gdy w wyniku dokonanej weryfikacji, okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa w formie pisemnej podmiot zatrudniający do zawarcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub przez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

PFR wskazuje, że w odpowiedzi na wezwanie pracodawca powinien:

  • zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeśli jest to jego obowiązkiem i poinformować o tym PFR, albo
  • jeśli obowiązek zawarcia tej umowy nie dotyczy tego pracodawcy − poinformować PFR o tym fakcie, podając przyczynę nie zawarcia tej umowy.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Co do zasady, zgodnie z przepisami ustawy o PPK są dwie sytuacje, w których pracodawca nie miał obowiązku tworzenia PPK.

  1. Pierwsza z nich, to prowadzenie na dzień objęcia obowiązkiem tworzenia PPK, Pracowniczego Programu Emerytalnego, w którym składka podstawowa została ustalona na poziomie co najmniej 3,5%, a w PPE uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych.
  2. Druga z nich, to sytuacja, w której pracodawca będący mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo Przedsiębiorców, korzysta ze zwolnienia w momencie, kiedy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Warto pamiętać, że w sytuacji, kiedy chociażby jedna z tych osób chciała uczestniczyć w PPK, to taki mikroprzedsiebiorca będzie miał obowiązek utworzenia PPK.

W wezwaniu do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, udostępnionym podmiotowi zatrudniającemu w systemie ZUS, zawarty będzie link przekierowujący ten podmiot bezpośrednio na stronę PFR (www.wezwania-ppk.pfr.pl). Podmiot zatrudniający będzie tam mógł wypełniać formularz, w którym poinformuje PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo poda przyczynę jej nie zawarcia.

Do formularza pracodawca zaloguje się za pomocą podanych w treści wezwania numeru NIP i TOKENU. Pracodawca, który otrzyma wezwanie pocztą tradycyjną, również powinien wypełnić ten formularz, co oznacza, że bez względu na formę otrzymania wezwania (przez PUE ZUS czy pocztą tradycyjną) pracodawca i tak będzie musiał wypełnić formularz na stronie PFR.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Pracodawcy, którzy nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK, powinni jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub inną instytucją finansową, która oferuje PPK. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK pracodawca ma 30 dni od otrzymania wezwania. Instytucje finansowe, które oferują PPK można znaleźć na stronie https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html. Jak informuje PFR, w momencie, kiedy pracodawca dokona wyboru instytucji finansowej i zawrze umowę o zarządzanie PPK powinien o tym poinformować PFR za pośrednictwem otrzymanego formularza.