Rozporządzenie Ministra Finansów z 11.7.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. poz. 1346) przewiduje zaniechanie PCC od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej od 13.7.2018 r. Termin zaniechania poboru PCC od umów mających za przedmiot walutę wirtualną początkowo był ustalony na 31.12.2019 r. Jednak zdecydowano się przedłużyć ten termin zaniechania poboru PCC do 30.6.2020 r. Jak wyjaśnia ministerstwo finansów działanie takie było podyktowane faktem, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych waluty wirtualne zostały zakwalifikowane jako prawa majątkowe. W konsekwencji, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Do końca 2019 r. miały zostać przygotowane rozwiązania prawne o systemowym charakterze w zakresie obrotu kryptowalutą. Do tej pory jednak nie przyjęto konkretnych zmian ustawowych, dlatego zaniechanie poboru PCC została wydłużone do 30 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2459) wprowadzające przedłużenie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od kryptowalut do 30.6.2020 r. obowiązuje od 31.12.2019 r.