W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1693 opublikowano ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.; dalej: PomSpołU) organy administracji rządowej i samorządowej mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, które mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, prowadzącym statutową działalność w zakresie pomocy społecznej.

Obecnie zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na powyższych zasadach nie wyłącza możliwości zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.),których przedmiotem jest budowa, remont, utrzymanie lub wyposażenie domów pomocy społecznej (art. 25 ust. 6 PomSpołU).

Co ważne w tym przypadku,do średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie wlicza się wynagrodzenia partnera prywatnego za budowę, remont, utrzymanie i wyposażenie domu pomocy społecznej, dzięki czemu średni miesięczny koszt utrzymania w domu pomocy społecznej nie wzrośnie w przypadku wykorzystania takiej formuły.