• Dla państw, które pozostaną przy czasie letnim ostatnia zmiana nastąpi w ostatnią niedzielę marca 2021 r., natomiast dla krajów, które zdecydują się pozostać przy czasie zimowym, ostateczna zmiana czasu odbędzie się w ostatnią niedzielę października 2021 r.
  • Projekt Komisji Europejskiej został przyjęty przez 653 głosujących europosłów większością 410 do 192 głosów, a 51 posłów wstrzymało się od głosu.

Propozycja zniesienia obowiązującego na terenie UE obowiązku dokonywania sezonowej zmiany czasu w ciągu roku kalendarzowego, pojawiała się na forum europejskim od wielu lat. Mimo licznych prób i inicjatyw obywatelskich nie udało się przegłosować zniesienia obowiązku zmiany czasu. Przełom nastąpił 26.3.2019 r., kiedy to Parlament Europejski uchwalił rezolucję ustawodawczą w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE, w której jasno opowiedział się za zmianami w tej materii.

Czas letni i zimowy

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, obowiązek dokonywania sezonowej zmiany czasu nakłada m.in. dyrektywa 2000/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.1.2001 r. w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego (Dz.Urz. UE L Nr 31, s. 21). Zgodnie z jej przepisami w ostatnią niedzielę marca o godz. 1:00 czasu uniwersalnego (GMT) należy przesunąć wskazówki zegara o godzinę do przodu. Jest to początek czasu letniego. Początek czasu zimowego następuje w ostatnią niedzielę października, kiedy to o godz. 1:00 czasu uniwersalnego należy cofnąć wskazówkę zegara o godzinę.

W Polsce formalnie obowiązek dokonywania okresowej zmiany czasu, nakłada obecnie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021 z 3.11.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1833). Z rozporządzenia wynika, że w 2019 r. zmiany czasu należy dokonać 31 marca oraz 27 października. Rozporządzenia tego typu są cyklicznie wydawane przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 3 ustawy z 10.12.2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. poz. 144)

Ostatnia zmiana czasu w 2021 r.

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie zmiany czasu, na co Parlament Europejski we wspomnianej rezolucji wyraził zgodę. Pierwotna wersja projektu zakładała wprowadzenie zmian już od 2019 r. jednak posłowie zadecydowali, że zniesienie obowiązku sezonowej zmiany czasu nastąpi w 2021 r.

Parlament Europejski opowiada się za możliwością wyboru przez państwa UE strefy czasowej, w której zechcą funkcjonować. Państwa, które zdecydują się na pozostanie przy czasie letnim, dokonają ostatecznej zmiany czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 r., natomiast te, które zdecyduję się pozostać przy czasie zimowym, zmienią czas po raz ostatni w ostatnią niedzielę października 2021 r. Jeżeli jednak członkowie Komisji Europejskiej uznają, że przeprowadzane zmiany mogłyby poważnie utrudnić funkcjonowanie jednolitego rynku, będą mogli przedłożyć wniosek przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy.

Przyjęty tekst i stanowisko Parlamentu Europejskiej będą negocjowane z ministrami UE, w celu nadania przepisom ostatecznego kształtu.