W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1355 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 6.8.2020 r. w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022.

 Parametry aukcji głównej dla roku dostaw 2025

Z rozporządzeni wynika, że zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na 2025 r. wynosi 2526 MW. Natomiast cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych w aukcji głównej dla okresu dostaw przypadającego na 2025 r. wynosi 319 zł/kW, zaś współczynnik zwiększający tę cenę służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej wynosi 1,3. Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą ten współczynnik, dla okresu dostaw przypadającego na 2025 r. wynosi 84,37%.

Ponadto:

 • parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw 2025 r. wynosi 52,07%;
 • cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcji głównej wynosi 179 zł/kW;
 • maksymalna liczba rund aukcji głównej wynosi 12;
 • jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej na nie więcej niż: 15 okresów dostaw przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 2400 zł/kW, a 5 okresów dostaw przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania – 400 zł/kW;
 • minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2025 wynoszą 500 MW dla każdego kwartału 2025 r.

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresu dostaw przypadającego na 2025 r. określono na poziomie:

92,58%

dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankineʼa

93,94%

dla układów gazowo-parowych

93,40%

dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych

13,93%

dla turbin wiatrowych lądowych

20,34%

dla turbin wiatrowych morskich

46,81%

dla elektrowni wodnych przepływowych

99,37%

dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym

2,27%

dla elektrowni słonecznych

96,11%

dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów

100%

dla jednostek redukcji zapotrzebowania

90,78 %

dla pozostałych rodzajów technologii

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8.12.2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 247; dalej: RynekMocU), dla okresu dostaw przypadającego na rok 2025 wynoszą:

 • 1699 MW – dla strefy profilu synchronicznego;
 • 80 MW – dla Litwy;
 • 387 MW – dla Szwecji.

Jak wynika z art. 6 ust. 6 pkt 1 RynekMocU, strefą, w której znajdują się jednostki fizyczne zagraniczne biorące udział w rynku mocy oraz z którymi jednostki fizyczne połączenia międzysystemowego łączą bezpośrednio system, jest m.in. strefa profilu synchronicznego obejmująca:

 • część systemu przesyłowego Republiki Federalnej Niemiec stanowiącą bezpośrednio połączony z systemem obszar grafikowy w rozumieniu art. 3 pkt 91 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2.8.2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 220 z 25.8.2017, s. 1);
 • system przesyłowy Republiki Czeskiej;
 • system przesyłowy Republiki Słowackie

Parametry aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2022

Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi:

 • 1160 MW – dla I, II oraz III kwartału;
 • 1252 MW – dla IV kwartału.

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych w ww. aukcjach dodatkowych wynosi dla wszystkich kwartałów 320 zł/kW. Współczynnik zwiększający tę cenę służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w tych aukcjach dodatkowych wynosi dla wszystkich kwartałów 1,0.

Ważne

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych 2022 wynosi 176 zł/kW. Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych 2022 wynosi 12.

Parametr wyznaczający wielkość mocy:

 • poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi: 52,21% – dla I, II oraz III kwartału, a także 48,37% – dla IV kwartału;
 • ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której ce-na osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynosi: 57,60% – dla I, II oraz III kwartału, a także 53,36% – dla IV kwartału.

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na 2022 r. określono na poziomie:

91,54%

dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankineʼa

91,80%

dla układów gazowo-parowych

93,21%

dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych

10,94%

dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie

44,39%

dla elektrowni wodnych przepływowych

97,61%

dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym

2,07%

dla elektrowni słonecznych

96,11%

dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów

87,76 %

dla pozostałych rodzajów technologii

Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 RynekMocU, na aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2022 wynoszą dla każdego kwartału:

 • 500 MW – dla strefy profilu synchronicznego;
 • 258 MW – dla Litwy;
 • 402 MW – dla Szwecji.