Zmiany zwierają ułatwienia rozliczeń między firmami. W nowelizacji wprowadzono:

1) rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT – tzw. pakiet Slim VAT;

2) rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w VAT;

3) zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE).

Zlikwidowano warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzono przepis dotyczący rozliczania faktur korygujących in plus.

Przewidziano ułatwienia dla eksporterów – poprzez wydłużenie terminu z 2 na 6 miesięcy – na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów.

Przyjęto wspólny kurs walut z podatkiem dochodowym – co daje możliwość wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

Wprowadzono odliczenie VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży.

Wydłużono termin odliczania VAT z faktur „na bieżąco” do 4 miesięcy, a także podwyższono prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany służące doprecyzowaniu i uzupełnieniu przepisów VATU, które obejmują m.in.:

1) zmiany dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej;

2) przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015;

3) zmiany przepisów dotyczących tzw. białej listy podatników;

4) tzw. mechanizmu podzielonej płatności;

5) zmianę przepisów dotyczących tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia „system TAX FREE”, jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców.