Prawo do błędu

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Państwo dotyczą ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej: PrPrzed). Wprowadzono bowiem tzw. prawo do błędu, które obejmie przedsiębiorców wyłącznie zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm. Prawo do błędu przysługuje przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy, albo podjęcia jej ponownie, po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności.

Ochrona konsumencka dla przedsiębiorców

W ustawie z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) wprowadzono ochronę konsumencką dla firm z CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami, ale obejmuje ona tylko te umowy, które nie mają dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, tzn. nie są wykonywaniem działalności. Zatem przedsiębiorcom przysługuje ochrona, jaka obecnie przewidziana jest tylko dla konsumentów. Dotyczy ona stosowania: niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne), rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Wydłużenie rozliczania VAT w imporcie

Ponadto wydłużono możliwość rozliczania VAT w imporcie w celu wzmocnienia konkurencyjności polskich portów.

Inne zmiany w pakiecie

Przedsiębiorcom-rzemieślnikom będzie przysługiwać wybór innej formy prowadzenia działalności gospodarczej niż wpis działalności do CEIDG. Jednak będzie to możliwe, gdy co najmniej jeden ze wspólników będzie mieć kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy są: małżonkiem lub krewnymi w linii prostej.

Pracownicy gastronomii będą mogli przebadać się na własny wniosek. Ponadto, jeśli mają aktualne orzeczenie lekarskie, przy zmianie pracodawcy, nie będą podlegać ponownym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (w okresie ważności orzeczenia).

W przedsiębiorstwach, które należą do przedsiębiorcy i jego małżonka, po śmierci jednego z nich, możliwe będzie powołanie drugiego na tymczasowego przedstawiciela. Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie.

Ponadto w przypadku dokonywania egzekucji u przedsiębiorcy zostały wyłączone z egzekucji kwot niezbędnych przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania przez dwa tygodnie.

Sprawozdania finansowe będą mogły być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, a także podpisem osobistym. Zatem wprowadzenie „podpisu osobistego” pozwoli podmiotom składającym sprawozdania posługiwać się szerszym niż obecnie zbiorem podpisów elektronicznych.

Pakiet Przyjazne Prawo zawiera jeszcze wiele innych drobniejszych zmian, które mają ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorcom i obywatelom.