O otwarciu żłobków i przedszkoli decydują ich organy prowadzące. Zalecenia GIS dotyczą praktycznie wszystkich aspektów funkcjonowania placówek.

Zgodnie z wytycznymi jedna grupa do 12 dzieci (organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach pozwolić na zwiększenie tej liczby do 14) powinna przebywać w tej samej sali, a opiekę mają sprawować ci sami opiekunowie. Pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, przynajmniej raz na godzinę, szczególnie w czasie przerw w zajęciach.

Inspektor uznał, że minimalna przestrzeń, którą trzeba zapewnić wynosi 4 m2 na dziecko i każdego opiekuna. Praca z dziećmi powinna być tak zorganizowana, by poszczególne grupy nie mogły się ze sobą stykać (także w czasie przyprowadzania dzieci do placówki oraz zabaw na dworze), a opiekunowie mogli utrzymać dystans co najmniej 1,5 metra między sobą. Inspektor zaleca zabawy na świeżym powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup, ale przypomina, że nie należ organizować wyjść np. do parku.

W sali nie powinny się znajdować sprzęty, których nie da się uprać i zdezynfekować, takie jak pluszowe zabawki – dziecko nie powinno przynosić niepotrzebnych rzeczy do przedszkola lub żłobka.

W czasie epidemii ważna jest dezynfekcja przedmiotów używanych przez dzieci. W tym przypadku GIS zaleca, by zabawki, które są wykorzystywane w sali były regularnie dezynfekowane, podobnie jak sprzęty znajdujące się na placu zabaw.

Środki ostrożności dotyczą też osób trzecich, pojawiających się w placówce. Rodzice lub opiekunowie, którzy przyprowadzają dzieci mają zachować dystans 2 metrów od innych osób i mogą wchodzić jedynie do przestrzeni wspólnej. Przed wejściem do budynku muszą zdezynfekować ręce (GIS stwierdza, że „powinno się tego dopilnować”), a przed wejściem do budynku powinien stać pojemnik ze środkiem dezynfekującym. Podczas pracy z dziećmi trzeba regularnie myć ręce wodą z mydłem i dopilnować, by robiły to dzieci.

Do placówki opiekuńczej może chodzić tylko dziecko, które nie ma objawów chorobowych. Nie wolno posyłać tam dziecka, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub znajdująca się w izolacji. Dla sprawdzania stanu zdrowia dzieci GIS rekomenduje zakup jednego termometru (najlepiej bezdotykowego) na grupę i przypomina, że należy uzyskać zgodę opiekunów prawnych na pomiar temperatury, gdy wystąpią niepokojące objawy.

Dostawcy cateringu mają używać sztućców i talerzy jednorazowych, a jeśli posiłki są przygotowywane na miejscu, to trzeba je myć w zmywarce, w temperaturze min. 60o C z użyciem detergentów. Inspektor przypomina też, że nie należy angażować w zajęcia opiekunów powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Jeśli dziecko lub pracownik wykazują objawy choroby, to należy je odizolować od innych osób. W przypadku dziecka – należy powiadomić rodziców (opiekunów) o konieczności pilnego odebrania podopiecznego. W przypadku pracownika – wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić powiatową stację SANEPIDu i gruntownie wyczyścić obszar, po którym się poruszał, dezynfekując np. klamki.

Szczegółowe wytyczne można znaleźć pod tym linkiem https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf