Rozporządzenie ministra finansów z 29.4.2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816) wprowadza nowe obowiązki dla podatników stosujących kasy rejestrujące, m.in. obowiązek zapoznania przez podatnika osób prowadzących u niego ewidencję z obowiązkami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz przyjęcie oświadczeń od tych osób o zaznajomieniu się z przepisami w zakresie prowadzenia ewidencji oraz o tym, że są świadome grożących konsekwencji za ich nieprzestrzeganie. Od osób, które już prowadzą ewidencję, podatnicy oświadczenie mają przyjąć do 31 maja 2019 r.

Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję za pomocą kasy rejestrującej przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania (§ 6 ust. 3 rozporządzenia). Osoba, która ma prowadzić u podatnika ewidencję za pomocą kasy, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Osoba, która prowadzi ewidencję za pomocą kasy przed 1.5.2019 r., składa ww. oświadczenie, do dnia 31 maja 2019 r.

Informacja o zasadach ewidencji oraz oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której prowadzącej ewidencję za pomocą kasy rejestracyjnej.

Wzór ww. informacji o zasadach ewidencji oraz oświadczenia zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, stanowi załącznik nr1 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Sankcje podatkowe i karne skarbowe

Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe zgodnie kodeksem karnym skarbowym. Karze do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tego czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Pracownik, który złożył oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, a nie wypełnia ww. obowiązków, otrzyma mandat za brak wydania paragonu fiskalnego. Natomiast niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży podatnika, która powinna być opodatkowana VAT. Za to konsekwencje ponosi podatnik prowadzący działalność przy użyciu kasy.