Urząd zaprezentował ostateczne szacunki dotyczące PKB za 2019 i 2018 rok. Zmiany szacunków wynikały zarówno z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji (finanse przedsiębiorstw, handlu zagranicznego oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych), jak i rewizji tzw. benchmarkingowej.

Główna różnica dotyczy tempa wzrostu PKB w 2019 roku, które obecnie szacowane jest na 4,5% (4,1%). Spożycie publiczne zrewidowano w górę – na 6,2% (4,9%). Znacznie szybciej rósł popyt krajowy – 3,5% (3%). Import towarów i usług wzrósł do 3,3% (2,7%), a eksport do 5,1% (4,7%). Rewizja nie dotknęła szacunków dynamiki nakładów brutto na środki trwałe.

Wyniki te jeszcze silniej podkreślają, że gospodarka, wchodząc w zawirowania związane z bezpośrednimi skutkami COVID-19 oraz efektami działań administracyjnych, ograniczających ich wpływ, znajdowała się w fazie zrównoważonego wzrostu, nie wykazując oznak nierównowagi makroekonomicznej, co w krótkim okresie ograniczało negatywne efekty tego zaburzenia.

Źródło:

gov.pl