Pracownicy zyskają dodatkowy czas na wystąpienie o sprostowanie świadectwa pracy. Dziś mają 7 dni na złożenie wniosku w tej sprawie do pracodawcy, a gdy ten odmówi uwzględnienia żądania – 7 dni od zawiadomienia o tym fakcie na skierowanie sprawy do sądu. Oba terminy zostaną wydłużone do 14 dni po wejściu życie prezydenckiej noweli Kodeksu pracy i innych ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego (dalej nowela), co ma nastąpić po upływie 3 miesięcy od jej opublikowania. Co więcej, jeśli pracodawca nie poinformuje o odmowie sprostowania świadectwa, pracownik będzie mógł zwrócić się do sądu w tej sprawie w każdym czasie, do upływu okresu przedawnienia – ustawodawca nie przewidział żadnego terminu w tym przypadku (art. 97 § 21 zd. 3 KP w nowym brzmieniu).

Rodzaje żądań

Oprócz sprostowania świadectwa pracy, dzięki wprowadzanemu nowelą art. 971 KP pracownik będzie mógł domagać się w sądzie:

  • zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy, jeżeli nie wykonał tego obowiązku,
  • ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, jeśli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe.

Z żądaniami w tych sprawach będzie mógł wystąpić w każdym czasie, do upływu terminu przedawnienia.

Ważne

Dotychczas grzywna od 1000 do 30 000 zł groziła pracodawcy za niewydanie świadectwa pracy. Po zmianie przepisów będzie musiał ją zapłacić za nieterminowe wykonanie tego obowiązku (art. 282 § 1 pkt 3 KP w nowym brzmieniu).

Tryb procedowania

Jeśli pracownik zwróci się do sądu o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy, lecz okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa jest niemożliwe, sąd rozpozna sprawę w postepowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy (dodany nowelą art. 4771a KPC). Z kolei, gdy po złożeniu przez pracownika wniosku o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, wyjdzie na jaw, że wytoczenie powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwo pracy jest możliwe, sąd rozpozna żądanie w procesie jako żądanie zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy (dodany nowelą art. 69110 § 2 KPC.

Treść wniosku

We wniosku o ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy pracownik będzie wskazywał:

  1. okres, rodzaj i miejsce wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowiska; 
  2. tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy – jeżeli pracownik posiada te informacje, a gdy ich nie ma – okoliczności zaprzestania świadczenia pracy; 
  3. pracodawcę̨, który miał obowiązek wydać świadectwo pracy, oraz przyczynę̨, z powodu której wystąpienie przeciwko niemu z żądaniem zobowiązania do wydania świadectwo pracy jest niemożliwe. 

Skutki orzeczenia

Orzeczenie sądu będzie zawierało – jeśli ustalenie wszystkich faktów będzie niemożliwe – co najmniej: okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowiska oraz tryb rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a jeżeli określenie trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy również̇ jest niemożliwe – wskazanie, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę̨. Dotyczy to zarówno postanowienia uwzględniającego żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy, jak i wyroku zobowiązującego pracodawcę do wydania świadectwa pracy (dodane art. 4771b § 1 i art. 69110 § 3 KPC). Orzeczenie sądu zastąpi świadectwo pracy (dodane art. 4771b § 2 i art. 69110 § 4 KPC).

Przedstawione zasady mają być także stosowane wobec żądania sprostowania świadectwa pracy (dodane art. 4771b § 3 i art. 69111 KPC).

Właściwość sądu

Poza sprawami o świadectwa pracy w art. 1050 KPC został dopisany nowelą § 11. Przepis daje wybór wierzycielowi w sprawach z prawa pracy co do miejsca złożenia wniosku o wyznaczenie dłużnikowi terminu na wykonanie czynności, której nikt nie może za niego zrealizować. Będzie miał prawo uczynić to w sądzie:

  • właściwości ogólnej dłużnika, albo 
  • w którego okręgu praca jest, była lub miała być́ wykonywana, albo 
  • w którego okręgu znajduje się zakład pracy.