W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1105 opublikowano ustawę z 12.4.2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, czyli ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.; dalej: DziałKultU).

Zgodnie z nowym brzmieniem jej art. 1 ust. 2 DziałKultU państwo sprawuje mecenat nad działalnością kulturalną, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego w RP i za granicą. Przepis ten przed zmianą nie przewidywał mecenatu zagranicznego.

Natomiast do art. 21 DziałKultU dodano ust. 2a i 2b, zgodnie z którymi organizatorzy mogą na podstawie umowy zawartej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego utworzonym na podstawie prawa obcego tworzyć instytucje kultury z siedzibą na terytorium RP . Stroną takiej umowy, oprócz wspomnianego podmiotu, może być także osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Ponadto pracowników tak powstałych instytucji kultury można zatrudniać na podstawie przepisów państwa, w którym wykonują pracę (art. 26f DziałKultU).

Zmiany odnoszą się także do dotacji z:

1) art. 5 ust. 2 DziałKultU, zgodnie z którym organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest MKiDN, na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

2) art. 9 ust. 3 DziałKultU, zgodnie z którym instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, mogą otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, z budżetu państwa z części, której dysponentem jest MKiDN.

Do postępowań dotyczących tych dotacji, wszczętych i niezakończonych przed 23.6.2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe. Wnioski o udzielenie takich dotacji, złożone i nierozpatrzone przed tym dniem zachowują moc.

Zmieniono też zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 9a DziałKultU. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na jego podstawie, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9a DziałKultU w nowym brzmieniu, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy, licząc od 23.6.2018 r.