W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 979 opublikowano ustawę z 2.6.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Z ustawy wynika m.in., że wyborca może głosować korespondencyjnie. Głosowanie korespondencyjne wyłączono w przypadku głosowania:

 • w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz
 • w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także
 • w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Natomiast głosowania korespondencyjnego za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych przeprowadzenia głosowania w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego:

 1. w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów (wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów);
 2. za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

Zgłoszenia tego można dokonać ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa reguluje także m.in.:

 • zasady przekazywania (wysyłania lub doręczania) pakietów wyborczych;
 • skład pakietu wyborczego;
 • zasady uczestnictwa komitetów wyborczych w wyborach prezydenckich w kolejnym terminie wyznaczonym przez Marszałka Sejmu RP;
 • zasady wyłaniania składu obwodowej komisji wyborczej;
 • kwestię związaną z protestem przeciwko wyborowi Prezydenta RP, który wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.
Ważne

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym musi być równocześnie obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca, a w przypadku komisji powołanej w składzie 3 osób – co najmniej 2 członków, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Wszystkie czynności obwodowej komisji wyborczej związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie i sporządzeniem protokołu głosowania wykonywane są wspólnie przez członków komisji w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jej pełnego składu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

Ustawa przewiduje także, że minister łączności, po zasięgnięciu opinii ministra zdrowia, ministra administracji publicznej oraz Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, dla głosowania w kraju:

 1. tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców,
 2. tryb dostarczania pakietów wyborczych do wyborców niepełnosprawnych, którzy zażądali dostarczenia pakietu w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 6 pkt 2 ustawy, oraz odbierania kopert zwrotnych od tych wyborców,
 3. tryb dostarczania pakietów wyborczych do pozostałych wyborców,
 4. sposób przechowywania kopert zwrotnych odebranych przez operatora wyznaczonego przed dniem głosowania mając na względzie konieczność zabezpieczenia kopert zwrotnych i kart do głosowania,
 5. tryb dostarczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych,
 6. tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 8 zdanie drugie ustawy,
 7. tryb przekazywania kopert zwrotnych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy

mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów, zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek oraz zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Natomiast Państwowa Komisja Wyborcza określi, w drodze uchwały, dla głosowania w kraju sposób postępowania z:

 • kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
 • kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 • kopertami zwrotnymi niezawierającymi prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy (chodzi o oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania),
 • pakietami wyborczymi nieodebranymi przez wyborcę

mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz konieczność zabezpieczenia pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Minister spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi zaś, w drodze rozporządzenia, dla głosowania za granicą tryb:

 1. przekazywania wyborcy pakietu wyborczego,
 2. odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania,
 3. przechowywania kopert zwrotnych otrzymanych przez konsula do czasu zakończenia głosowania,
 4. przekazywania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych 

mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza, po zasięgnięciu opinii ministra spraw zagranicznych, również określi, w drodze uchwały, dla głosowania za granicą:

 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi doręczonymi do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi zawierającymi niezaklejone koperty na kartę do głosowania,
 • sposób postępowania z kopertami zwrotnymi niezawierającymi prawidłowo wypełnionego oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy,
 • sposób postępowania z pakietami wyborczymi, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy, oraz kopertami zwrotnymi, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy

mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz ochrony pakietów wyborczych, a w szczególności kopert zwrotnych i kart do głosowania.

Ważne

Marszałek RP wyznaczyła datę wyborów prezydenckich na niedzielę 28.6.2020 r. (szczegóły dotyczące kalendarza wyborczego określa postanowienie Marszałka Sejmu RP z 3.6.2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 988).