W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2531 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.12.2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Z rozporządzenia wynika m.in., że organizację wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska stanowią dwie komórki organizacyjne – wydziały: inspekcji i prawny. Jednak organizację wojewódzkiego inspektoratu mogą stanowić następujące komórki organizacyjne:

  • wydziały lub samodzielne stanowiska pracy do spraw: administracyjno-technicznych, budżetu i finansów, egzekucji należności, informatycznych, kadr i szkolenia, organizacji, kontaktów z mediami i promocji, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracy międzynarodowej, zamówień publicznych, spraw obronnych, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych;
  • delegatury.

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.5.2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz.U. z 2011 r. poz. 747). Wprowadzono jednak przepis przejściowy, zgodnie z którym regulaminy organizacyjne określające organizację wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska wydane na podstawie przepisów dotychczasowych należy dostosować do przepisów nowego rozporządzenia w terminie 60 dni od dnia jego wejścia w życie, czyli do 2.3.2019 r.