Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy, ale oddanej w użytkowanie wieczyste powiatowi ‒ jest wójt, burmistrz, prezydent.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodU) czynności, o których mowa w art. 83–89 OchrPrzyrodU (a więc m.in. wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew), w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta.

Czynnikiem decydującym o właściwości organu do wydania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów jest własność nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy objęte wnioskiem. W przypadku, w którym właścicielem takiej nieruchomości jest gmina – organem właściwym do wydania zezwolenia jest starosta.

Na mocy art. 90 OchrPrzyrodU w przypadku gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom niż gminne właściwy jest wójt (burmistrz bądź prezydent miasta). Ustawodawca wprowadził tym wyjątek od wskazanej wyżej zasady w przypadku kiedy nieruchomość stanowiąca własność gminy jest przedmiotem użytkowania wieczystego innego podmiotu. Wyjątek ten wyłącza przeniesione wyżej wskazaną regułą kompetencje starosty.

W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie wyjątek od zasady wydawania przez starostę zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości stanowiącej własność gminy a właściwość w takiej sprawie zachowuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Pozostawanie nieruchomości w trwałym zarządzie nie zmienia statusu własnościowego nieruchomości a w związku z tym organu właściwego do wydania zezwolenia.