W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1330 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30.7.2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z art. 45c ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, przekazuje na rzecz jednej OPP, wybranej przez podatnika z wykazu uprawnionych organizacji, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z:

1) zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie, albo

2) korekty tego zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Minister finansów, uwzględniając potrzebę sprawnego zorganizowania procesu przekazywania kwot z tytułu 1% podatku, może jednak upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ, inny niż określony wyżej, do realizacji zadania polegającego na przekazaniu kwoty 1% podatku dochodowego (art. 45c ust. 8 PDOFizU).

Ważne

Korzystając z tej delegacji ustawowej, minister upoważnił Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy do realizacji zadania, o którym mowa w art. 45c ust. 1 PDOFizU.