W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2031 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 4.10.2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

Z rozporządzenia wynika m.in., że:

 • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci elektronicznej obejmującej bazę danych przestrzennych oraz wersje kartograficzne;
 • bazę danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego opracowuje się w postaci warstw wektorowych;
 • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 (przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.; dalej: PrGeodKart]);
 • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w podziale arkuszowym map topograficznych w skali 1:10.000 w układzie PL-1992;
 • mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w postaci plików rastrowych w formacie: PDF oraz GEOTIFF.

Mapy zagrożenia powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się w dwóch zestawach tematycznych, tj. mapę zagrożenia powodziowego przedstawiającą: głębokość wody, a także prędkość przepływu wody. Mapy takie opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

Mapy ryzyka powodziowego w wersji kartograficznej opracowuje się także w dwóch zestawach tematycznych, tj. mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki dla: życia i zdrowia ludzi oraz wartości potencjalnych strat powodziowych, a także dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej. Takie mapy także opracowuje się oddzielnie dla każdego z obszarów zagrożenia powodziowego.

Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego lub map ryzyka powodziowego wykorzystuje się w szczególności:

 • bazy danych dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (art. 4 ust. 1a pkt 4 PrGeodKart);
 • bazy danych dotyczące państwowego rejestru nazw geograficznych (art. 4 ust. 1a pkt 5 PrGeodKart);
 • bazy danych dotyczące obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10.000 (art. 4 ust. 1a pkt 8 PrGeodKart);
 • ortofotomapy (art. 4 ust. 1a pkt 11 PrGeodKart), o terenowej wielkości piksela równej 0,5 m;
 • mapy topograficzne w skali 1:10.000 (art. 4 ust. 1e pkt 3 PrGeodKart);
 • mapy hydrograficzne (przepisy wydane na podstawie art. 9a PrGeodKart), w skali 1:50.000;
 • mapy sozologiczne (przepisy wydane na podstawie art. 9a PrGeodKart), w skali 1:50.000;
 • numeryczny model terenu (art. 4 ust. 1a pkt 11 PrGeodKart), o interwale siatki równym 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
 • numeryczny model pokrycia terenu (przepisy wydane na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 PrGeodKart), o interwale siatki punktów wysokościowych 1 m i dokładności wysokościowej nie mniejszej niż 0,2 m, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego;
 • krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (art. 47 ust. 1 ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 997 ze zm.]);
 • Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10.000;
 • wykaz kąpielisk (art. 44 ust. 3 ustawy z 20.7.2017 r. – Prawo wodne [Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.; dalej: PrWod]);
 • informacje z systemu informacyjnego gospodarowania wodami (art. 329 PrWod);
 • bazy danych hydrogeologicznych (art. 380 pkt 3 PrWod);
 • mapę obszaru Natura 2000 (art. 28 ust. 10 pkt 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.; dalej: OchrPrzyrU]);
 • centralny rejestr form ochrony przyrody (art. 113 ust. 1 OchrPrzyrU);
 • rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych (art. 212 ust. 1 ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod]);
 • rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku (art. 29 pkt 4 ustawy z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska [t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1471 ze zm.]);
 • rejestr zabytków (art. 8 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.; dalej: OchrZabytkU]);
 • gminną ewidencję zabytków (art. 22 ust. 4 OchrZabytkU);
 • dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.