Jeżeli usługa tynkowania ma być wykonana dla osoby prywatnej, wówczas należy zarejestrować się do VAT w Niemczech i wystawić fakturę zgodnie z niemieckimi przepisami. Jeżeli usługa tynkowania ma być wykonywana dla firmy niemieckiej, należy wystawić fakturę ze stawką „np” i dopiskiem „odwrotne obciążenie”.

Wykonywanie tynków to usługi na nieruchomościach. Zasady opodatkowania usług związanych z nieruchomościami określone są w art. 28e ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), zgodnie z którym miejscem świadczenia tych usług jest miejsce położenia nieruchomości. Zatem, Świadczenie usług związanych z nieruchomościami położonymi poza terytorium Polski nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce i to bez względu na status VAT sprzedawcy. Sposób rozliczenia takiej transakcji uzależniony jest natomiast od statusu usługobiorcy, czyli czy jest nią inny przedsiębiorca, czy osoba prywatna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Świadcząc usługi na nieruchomości w Niemczech na rzecz firm niemieckich rozliczenie podatku VAT uzależnione jest od przepisów obowiązujących w Niemczech. Jeżeli zgodnie z niemieckimi przepisami to usługobiorca zobowiązany jest do rozliczenia VAT z tego tytułu wówczas należy zastosować mechanizm odwrotnego obciążenia. Wówczas należy wystawić fakturę za wykonane usługi, zawierającą wyrazy: „odwrotne obciążenie”, a zamiast stawki VAT wpisujemy „np”.

Świadczenia usług na nieruchomościach e poza terytorium kraju, nie wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego z i nie ma z tego tytułu obowiązku rejestracji do VAT w Polsce. Usługi te nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28b VATU, w związku z tym nie wykazuje się ich w informacjach podsumowujących VAT-UE i nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik unijny.

Z uwagi na opodatkowanie usług tynkowania w miejscu położenia nieruchomości (Niemcy), w przypadku świadczenia tych usług na rzecz osoby prywatnej Czytelnik musi zarejestrować do VAT w Niemczech, aby podatek VAT mógł być tam rozliczony. Rejestracja do VAT w Niemczech nie oznacza od razu obowiązku wystawiania faktur z naliczonym podatkiem od wartości dodanej. Podobnie jak w Polsce obowiązuje tam limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego – w Niemczech obecnie wynosi 17 500 euro (roczna wartość sprzedaży liczona proporcjonalnie od dnia rejestracji do VAT).

Podsumowując, świadcząc usługi dla osób prywatnych Czytelnik powinien zarejestrować się do VAT w Niemczech i zgodnie z obowiązującymi tam przepisami wystawić fakturę nabywcy usługi. Wykonując usługi dla firm, jeżeli niemieckie przepisy przewidują opodatkowanie tych usług przez usługobiorcę należy wystawić zgodne z polskimi przepisami fakturę ze stawką „np” i dopiskiem „odwrotne obciążenie”.

Ewidencja w deklaracjach: W deklaracji VAT-7 (20) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców należy wykazać w poz. 11 – świadczenie usług poza terytorium kraju, natomiast na rzecz konsumentów – nie wykazuje się w deklaracji VAT.

(RA)