Ustawa z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1106) wprowadziła nowelizację przepisów PDOPrU w zakresie struktur hybrydowych. Zmiany wprowadzają postanowienia dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29.5.2017 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (ATAD 2).

Nowelizacja wejdzie w życie w dniu 1.1.2021 r. i znajdzie zastosowanie do dochodów (przychodów) w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31.12.2020 r.

Zmiany mają przeciwdziałać rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych, które są wykorzystywane przez międzynarodowe korporacje do stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej. Wprowadzone przepisy wskazują przypadki, w których, co do zasady, podatnikom nie będzie przysługiwać prawo do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów płatności, która będzie skutkować:

  • podwójnym odliczeniem (double deduction) – polegającym przede wszystkim na wielokrotnym rozpoznaniu kosztu z tego samego tytułu w różnych krajach, bez analogicznego wykazania dochodu w tych krajach;
  • odliczeniem bez opodatkowania (deduction/no inclusion) – polegającym m.in. na zaliczeniu świadczenia do kosztów podatkowych bez odpowiadającego mu ujęcia tego świadczenia w dochodach w państwie odbiorcy.

Rozbieżność w zakresie kwalifikacji podmiotów hybrydowych występuje, gdy dany podmiot jest traktowany jako transparentny do celów podatkowych w jednej jurysdykcji a jako nietransparentny w innej jurysdykcji. Natomiast rozbieżność w kwalifikacji płatności hybrydowych (obejmujące również instrumenty hybrydowe) występuje, gdy dwie jurysdykcje w różny sposób traktują płatność (instrument finansowy) dla celów podatkowych.

Po wejściu omawianych przepisów, podatnicy będą musieli wykazać, że w ramach uiszczanych przez nich płatności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu nie są wykorzystywane rozbieżności w kwalifikacji wynikające z istnienia m.in. instrumentów hybrydowych lub podmiotów hybrydowych. W przypadku braku takiego dowodu – stosowne płatności będą podlegać wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba mieć na uwadze, że w większości przypadków, aby móc dokonać koniecznej analizy danej struktury transakcji konieczna będzie znajomość regulacji podatkowych kraju drugiej strony transakcji hybrydowych.