Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23.7.2020 r. (0113-KDIPT2-2.4011.468.2020.2.KR).

Zgodnie z art. 18 RodzOgrDzU, do likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) lub jego części na cel publiczny w rozumieniu przepisów GospNierU, stosuje się przepisy GospNierU dotyczące wywłaszczania nieruchomości z uwzględnieniem warunków określonych w art. 21, art. 22 i art. 24 RodzOgrDzU.

Przy czym, nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność (art. 30 ust. 2 RodzOgrDzU).

Z art. 22 ust. 1 RodzOgrDzU wynika zaś, że podmiot likwidujący obowiązany jest wypłacić:

  1. działkowcom  odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD, pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ROD;
  2. stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie, według kosztów odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność, a niepodlegające odtworzeniu.

Także przepis art. 128 ust. 1 GospNierU stanowi, że wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw.

Odszkodowanie, co do zasady, stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 PDOFizU. Nie oznacza to jednak, że wszystkie odszkodowania są opodatkowane. Niektóre z nich, wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych określonym w art. 21 ust. 1 PDOFizU, korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku.

Jedno z takich zwolnień przewiduje art. 21 ust. 1 kpkt 29 PDOFizU, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Jak podkreślił dyrektor KIS, zawarty w tym przepisie zwrot „przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami” odnosi się do wszystkich przypadków, w których wypłata tego odszkodowania następuje stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc nie tylko w zakresie wywłaszczenia nieruchomości, lecz również w innych przewidzianych prawem sytuacjach (zdarzeniach), w których stosownie do tych przepisów odszkodowanie to jest wypłacane.

W tym przypadku, powodem likwidacji ogródka działkowego była decyzja wojewody, który wskazał teren inwestycji publicznej. W związku z tym, w tym przypadku odszkodowanie wypłacone działkowcom, jest objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego.