Opodatkowanie gruntów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych, a udostępnionych przedsiębiorstwom energetycznym w celu przeprowadzenia napowietrznych linii wysokiego napięcia ma historię obfitującą w zwroty, nakazujące wyróżnić trzy okresy. W okresie pierwszym, trwającym do 2016 r., twierdzono, że w odniesieniu do tych gruntów nie należy stosować podatku od nieruchomości, ale podatek rolny, co dla Lasów Państwowych było oczywiście korzystne. W okresie drugim, którego dotyczy niniejsze opracowanie, a więc począwszy od 2016 r. wykładnia odwróciła się o 180 stopni i sądy, w licznych sprawach, zaczęły akceptować pobieranie przez organy podatkowe podatku od nieruchomości, przy przyjęciu, że podatnikiem jest odpowiednia jednostka organizacyjna Lasów Państwowych (kierunek nr 1). Absolutnie wyjątkowo można napotkać pogląd przeciwny (kierunek nr 2). Okres trzeci zaczyna się w 2019 r., kiedy to odpowiednie zmiany ustaw o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1a ust. 2a pkt 4 PodLokU) i o podatku leśnym (art. 1 ust. 4 PodLeśnyU) wyraźnie wyłączyły przedmiotowe grunty spod podatku od nieruchomości. Tak więc spór, w którym Lasy Państwowe mają małą szansę na wygraną, a to ze względu na zdecydowaną dominację kierunku nr 1, dotyczy opodatkowania za lata sprzed 2019 r.