Od 14.7.2018 r. obowiązuje Ustawa z 7.6.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1276; dalej ZmOdnŻródłaEnU18). Wprowadza ona m.in. zmiany w prawie budowlanym dotyczące definicji budowli, co w konsekwencji spowoduje zmianę opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych weszły w życie w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy, tj. 30.6.2018 r., z mocą obwiązującą od 1.1.2018 r. Podatkiem od nieruchomości są opodatkowane tylko wybrane części budowlane elektrowni wiatrowych, a elementy techniczne (np. wirniki) są wolne od tego podatku.

Problem opodatkowania elektrowni wiatrowych od 1.1.2017 r. budził wiele wątpliwości i był przedmiotem sporów między podatnikami i organami podatkowymi, którym rację przyznawały sądy administracyjne. Dotyczyło to kwestii, czy elektrownia wiatrowa powinna być w całości uznawana za budowlę, czy jest nią tylko część elementów budowlanych. W zmienionym stanie prawnym zakładano, że cała elektrownia wiatrowa jest budowlą. W konsekwencji w całości ma być przedmiotem opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

Zmiana wprowadzona przywołaną nowelizacją przywraca dawny stan rzeczy, bardziej korzystny dla podatników.