Sejm uchwalił ustawę z 25.2.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa wprowadza art. 100 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

1) dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy;

2) nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

W ocenie Ministerstwa Finansów wprowadzone zmiany zahamują sprowadzanie z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowanie ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy.

Po wejściu w życie ww. zmian opodatkowane akcyzą będzie dokonywanie zmian konstrukcyjnych pojazdu, które powodują, że przywożony do kraju pojazd wcześniej zarejestrowany jako ciężarowy (nie podlegający akcyzie) zamienia się w samochód osobowy.

Ponadto, wprowadzono wymóg uzyskania i przedłożenia przy rejestracji pojazdu dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy od samochodów ciężarowych lub specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t. Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wydany na podstawie art. 109 ust. 2–2b ustawy o podatku akcyzowym – będzie wolny od opłaty skarbowej.

Zmiany w podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania zmian konstrukcyjnych w samochodach mają zacząć obowiązywać od 1.7.2021 r.