Co jest opodatkowane?

Wydobycie:

 • miedzi,
 • srebra,
 • ropy naftowej,
 • gazu ziemnego.

Kto płaci podatek?

Każdy, kto – w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – wydobywa miedź, srebro, gaz ziemny lub ropę naftową.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Przy wydobyciu miedzi oraz srebra:

 • w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi albo
 • w dniu wydobycia tego urobku (w przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi).

Przy wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej:

 • ­z chwilą wprowadzenia tych kopalin do sieci przesyłowej lub
 • wprowadzenia ich bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo
 • z chwilą ich załadunku na inny środek transportu.

Podstawa opodatkowania oraz stawka podatku

W przypadku miedzi i srebra podstawę opodatkowania stanowi:

 • ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie albo
 • ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi (w przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku rudy miedzi).

Stawki podatku są określane oddzielnie dla tony miedzi i kilograma srebra.

Stawki podatku są obliczane cyklicznie co miesiąc na podstawie:

 • średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi na giełdzie London Metal Exchange (LME),
 • średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra na giełdzie London Bullion Market Association (LBMA) oraz
 • średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku ropy naftowej i gazu ziemnego podstawę opodatkowania stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej tj. iloczyn ilości wydobytej kopaliny oraz jej średniej ceny.

Zarówno dla gazu ziemnego jak i ropy naftowej została określona procentowa stawka podatku, która liczona jest od wartości wydobytego gazu ziemnego i ropy naftowej.

Średnia miesięczna cena gazu ziemnego ustalana jest na podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Średnia miesięczna cena ropy naftowej ustalana jest na podstawie:

 • średniej arytmetycznej dziennych notowań ropy naftowej ustalonych przez Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) oraz
 • średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

Stawki podatku od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej zostały rozróżnione ze względu na typ złoża, który wynika z jego właściwości, tj. ze względu na jego przepuszczalność i porowatość.

Zwolnione od podatku jest wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej z odwiertów o niskiej produktywności.

Jakie są właściwe organy podatkowe?

 • w zakresie miedzi i srebra to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu,
 • w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego to naczelnik urzędu skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej ze względu na adres siedziby podatnika.

Deklaracja podatkowa oraz termin płatności podatku

Podatnik ma obowiązek:

 • składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową (bez wezwania) oraz
 • obliczać i wpłacać podatek na rachunek Urzędu Skarbowego w Nowym Targu za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Od 1.1.2016 r. deklaracje są składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wzór deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wpłata podatku z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego następuje w odniesieniu do surowców wydobytych od 1.1.2020 r.

Pomiary oraz ewidencje pomiarów

W przypadku miedzi i srebra

Podatnik ma obowiązek pomiaru zawartości miedzi i srebra w wydobytym urobku rudy miedzi, przy czym pomiary zawartości miedzi w wydobytym urobku następują każdego dnia, a pomiary zawartości srebra następują za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych. Od 1 listopada 2014 r. obowiązek pomiarowy dotyczy również urobku rudy miedzi przekazywanego na cele badawcze (w tym także urobku rudy miedzi poddanego przeróbce przed przekazaniem na cele badawcze).

W przypadku ropy naftowej lub gazu ziemnego

Podatnik ma obowiązek pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości odpowiednio gazu ziemnego lub ropy naftowej wprowadzonych w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo załadowanych na inny środek transportu. Obowiązek pomiarowy obowiązuje również w odniesieniu do gazu ziemnego, ropy naftowej, wykorzystanych w danym miesiącu na cele badawcze oraz wydobytych z odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego. Pomiarów dokonuje się w chwili wprowadzania gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci albo w chwili ich załadunku na inny środek transportu.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów