W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1722 opublikowano ustawę o zmianie ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowano przede wszystkim ustawę z 20.7.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.; dalej: PrWod). Z nowego brzmienia art. 201 ust. 1 PrWod wynika, że opłatę melioracyjną zainteresowani właściciele gruntów wnoszą na rachunek bankowy Wód Polskich. Przed zmianą opłaty były wnoszone za pośrednictwem rachunku bankowego wojewody. W związku z tym, Wody Polskie prowadzą wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia wpływów z tej opłaty. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, są przekazywane na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębniony rachunek Wód Polskich (art. 201 ust. 2a PrWod).

W odniesieniu do opłat za usługi wodne wprowadzono zasadę, że urzędy morskie nie ponoszą jej w związku z wydobywaniem z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu (art. 269 ust. 4 PrWod).

Natomiast w art. 272 PrWod dodano ust. 16a i 16b, zgodnie z którymi podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne za pobór wód do celów elektrowni wodnych będzie miał obowiązek przekazywać Wodom Polskim deklaracje kwartalne o ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej, wyrażonej w MWh, zgodnie z wzorem zamieszczonym w BIP na stronie podmiotowej Wód Polskich, w terminie 14 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Deklaracja ta ma zawierać:

 • oznaczenie podmiotu składającego deklarację, określające: nazwę, REGON, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail;
 • określenie obiektu energetyki wodnej, którego dotyczy deklaracja;
 • określenie ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w obiekcie energetyki wodnej;
 • określenie kwartału, za który jest składana deklaracja;
 • dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego: oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak decyzji, datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.
Ważne
Przepisy art. 272 ust. 16a i 16b PrWod wejdą w życie 1.1.2021 r.

Dodano też nowe przepisy, zgodnie z którymi:

 • wysokość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym ustala się, biorąc pod uwagę substancję wyrażoną jako wskaźnik, o którym mowa w art. 275 ust. 8 pkt 6 PrWod, który powoduje opłatę najwyższą (art. 278 ust. 1a PrWod);
 • nie wnosi się opłaty za usługi wodne , jeżeli wysokość tej opłaty ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekracza 20 zł; w takim przypadku podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nie przekazuje się informacji, o której mowa w art. 271 ust. 1 lub w art. 272 ust. 17 albo 22, lub w art. 275 ust. 13 PrWod, tj. m.in. dotyczących sposobu obliczenia opłat za pobór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za usługi wodne, a także za pobór zwrotny wód podziemnych (pobór wód powierzchniowych) na potrzeby chowu lub hodowli ryb (art. 279a PrWod).
Ważne

Ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do 31.12.2020 r. następuje również na podstawie:

 • odczytów z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami albo
 • oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały.

Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać wspomniane oświadczenia zgodnie z wzorami zamieszczonymi w BIP na stronie podmiotowej Wód Polskich:

 • Wodom Polskim w celu ustalenia wysokości opłat, o których mowa w art. 272 ust. 1-7 i 9 oraz art. 275 ust. 8 pkt 2 i 4 PrWod,
 • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w celu ustalenia wysokości opłaty, o której mowa w art. 272 ust. 8 PrWod

– w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym że oświadczenia za IV kwartał 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do 14.1.2021 r.

Oświadczenia zawierają:

 • oznaczenie podmiotu składającego oświadczenie, określające: nazwę, REGON, adres siedziby, numer telefonu, adres e-mail;
 • określenie kwartału, za który składane jest oświadczenie;
 • określenie miejsca korzystania z usług wodnych, którego dotyczy oświadczenie;
 • dane dotyczące pozwolenia wodnoprawnego: oznaczenie organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, znak decyzji, datę udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, datę obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

W art. 552 ust. 2d-2o PrWod określono też, jakie informacje należy podać w oświadczeniu w celu ustalenia wysokości poszczególnych opłat.