Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) ma być gwarancją dla podatników, że dla sprzedawanych przez nich towarów, bądź usług, została zastosowana właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN (Nomenklatura Scalona) dla towarów lub PKWiU dla usług. Aby uzyskać decyzję dotyczącą WIS trzeba będzie od 1.11.2019 r. opłacić wniosek o wydanie WIS w wysokości 40 zł. Przy czym, wnioskodawca zostanie zobowiązany do uiszczenia opłaty z tytułu przeprowadzonych dodatkowo badań i analiz, jeżeli rozpatrzenie wniosku wymaga ich przeprowadzenia. Wysokość takiej dodatkowej opłaty będzie określana w drodze postanowienia, przez organ wydających WIS.

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 3.10.2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1945) określono sposób uiszczania opłat za WIS.

Na podstawie art. 42f ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) opłatę za wniosek o wydanie WIS, o której mowa w art. 42e ust. 1 VATU – uiszcza się na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z 1.11.2019 r.