Duża podwyżka – wniosek 70 zł droższy

W rozporządzeniu z 2017 r. określono stawkę wpłaty wymaganej w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w wysokości 30 zł, po zmianach opłata ma zostać zwiększona i będzie wynosić 100 zł.

W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie wysokości wpłaty wymaganej w związku z wpisem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest podyktowane koniecznością zrekompensowania ubytku dochodów sektora finansów publicznych z tytułu wpłat wnoszonych w związku z wnioskami o udzielenie zezwolenia na pracę i oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dochody te spadną wskutek przewidzianych w ustawie z 17.12.2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 91) zmian w przepisach dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Polegają one na wydłużeniu okresu pracy, którego może dotyczyć oświadczenie, z 6 do 24 miesięcy i wprowadzeniu możliwości pracy bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia po upływie maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia.

Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Pracodawcy zamierzający powierzać pracę obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy przez okres przekraczający 6 miesięcy nie będą musieli składać wniosków o wydanie dla nich zezwolenia na pracę, będą natomiast mogli składać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez okres do 24 miesięcy. W znacznej części przypadków pracodawcy zdecydują się skorzystać z tej możliwości.

Pomysłodawcy wskazują, że pracodawcy, którzy ubiegają się o ten wniosek, będą to robili na dłuższy okres niż w chwili obecnej, w związku z tym finalnie nie będzie to odczuwalna podwyżka. Z nowelizacji przepisów wynika, że wymagane będzie jedno oświadczenie w okresie dwóch lat, dotyczące pracy w całym tym okresie, zamiast co najmniej dwóch oświadczeń w okresie dwóch lat, dotyczących pracy wykonywanej łącznie najwyżej przez jeden rok.

W przepisach przewidziano, że oświadczenia złożone przed dniem wejścia rozporządzenia w życie będą podlegały wpłacie w dotychczasowej wysokości 30 zł. Przepis ten niewątpliwie usprawni zakończenie wszczętych już postępowań.

Ważne

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 12.7.2022 r.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Liczba cudzoziemców w ZUS prawdopodobnie przekroczyła w czerwcu już milion osób

Liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń społecznych według danych na koniec maja 2022 r. przekroczyła już 990 tys. osób, wobec 875 tys. na koniec 2021 roku. Natomiast liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy wynosiła około 715 tys. osób, czyli ponad 70% wszystkich cudzoziemców. Biorąc pod uwagę zmiany miesiąc do miesiąca, można założyć, że liczba cudzoziemców zgłoszonych w ZUS do ubezpieczeń społecznych mogła już w czerwcu przekroczyć milion osób.

Analizując dane dotyczące osób, które przyjechały do Polski w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, można założyć, że w kolejnych miesiącach liczba osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych nadal będzie rosła. Już dzisiaj jest to ponad 250 tys. osób, co stanowi około 50% osób, które otrzymały numer PESEL i są w wieku produkcyjnym. Liczba osób z numerem PESEL nadal się zwiększa, co oznacza, że kolejne osoby będą mogły wchodzić na rynek pracy.