W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1082 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 24.11.2020 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2021.

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) ogłoszono, że wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r. wynosi 5165 zł.