W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 875 opublikowano ustawę z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: DziałOsłSARSCoV2U).

Poprzez art. 36 DziałOsłSARSCoV2U zmiany wprowadzono do ustawy z 5.7.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.; dalej: CyberbezpU). Do art. 65 ust. 1 CyberbezpU dodano pkt 1a, zgodnie z którym do zadań Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (KSC) należy wyrażanie opinii także w sprawach planowanych do ustalenia przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w projekcie rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, jeżeli ta decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu aukcji.

Jak wynika z art. 118 ust. 2 ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.; dalej: PrTelekom), ogłoszenie o przetargu, aukcji albo konkursie wraz z dokumentacją przetargową, aukcyjną albo konkursową, oraz projektem rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości, która zostanie wydana po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w art. 118c ust. 3 PrTelekom (prowadzonego przez Prezesa UKE), publikuje się na stronie podmiotowej BIP UKE. W ogłoszeniu o przetargu, aukcji albo konkursie informuje się o rozpoczęciu przetargu, aukcji albo konkursu oraz terminie na złożenie ofert.

Natomiast zgodnie z art. 116 ust. 1 PrTelekom w przypadku braku dostatecznych zasobów częstotliwości podmiot, dla którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości, jest wyłaniany w drodze:

  1. konkursu – w przypadku rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania w sposób cyfrowy lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych;
  2. przetargu albo aukcji  w pozostałych przypadkach.
Ważne
Wspomniana wyżej opinia KSC w sprawie projektu rozstrzygnięcia decyzji KSC wydaje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania projektu przekazanego do zaopiniowania przez Prezesa UKE (art. 65 ust. 1a CyberbezpU).