W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1693 opublikowano ustawę z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Znowelizowano m.in. ustawę z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.; dalej: FinPublU).

1. Opinia Ministra Inwestycji i Rozwoju

Zgodnie z art. 133b FinPublU, planowanie przez podmiot publiczny:

1) inwestycji, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.; dalej: PartPublPrywU),

2) w tym inwestycji objętych programami rozwoju (art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 ze zm.),

– wymaga wydania niewiążącej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (obecnie: Minister Inwestycji i Rozwoju) w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 300 000 tys. zł.

Opinia nie jest wymagana, jeżeli inwestycja:

1) będzie realizowana na podstawie PartPublPrywU albo

2) będzie realizowana na podstawie ustawy z 21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. poz. 1920 ze zm.), albo

3) będzie współfinansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPublU (chodzi o środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz inne środki zagraniczne niepodlegające zwrotowi), albo

4) dotyczy obronności lub bezpieczeństwa, w tym obejmuje zamówienia publiczne, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

uwaga!
Podmiot publiczny nie może – w celu uniknięcia obowiązku uzyskania opinii z uwagi na przekroczenie wspomnianego wyżej limitu 300 000 tys. zł – dzielić inwestycji na kilka inwestycji.

Opinię wydaje się na wniosek podmiotu publicznego składany w dwóch egzemplarzach, do którego załącza się w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) opis planowanej inwestycji;

2) wskazanie sposobu realizacji inwestycji, wraz z uzasadnieniem;

3) ocenę efektywności realizacji inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w sposób wskazany we wniosku;

4) opis sposobu i źródeł finansowania inwestycji obejmujący w szczególności przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w poszczególnych okresach budżetowych na realizację inwestycji;

5) kopie aktów właściwych organów zatwierdzających realizację inwestycji lub kopie innych podobnych aktów, w szczególności plany inwestycyjne oraz opinie i oceny wydane przez właściwego ministra;

6) opis głównych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Minister rozwoju wydaje opinię podając uzasadnienie prawne i faktyczne, biorąc pod uwagę korzyść dla interesu publicznego, w szczególności zakładaną jakość wykonywania zadań podmiotu publicznego i oszczędne wykorzystanie zasobów oraz możliwość finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa. Opinię wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, z tym że termin ten można przedłużyć nie więcej niż o kolejne 30 dni, jeśli wystąpi o to Minister Finansów. Minister rozwoju powiadamia podmiot publiczny o przedłużeniu terminu.

Opinii nie ujawnia się osobom trzecim do chwili zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi albo zakończenia postępowania w inny sposób w zakresie inwestycji, będącej przedmiotem tej opinii. W przypadku gdy mimo wydania opinii nie wszczęto postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zawarcia umowy koncesji lub zamówienia, opinia może zostać ujawniona nie wcześniej niż w terminie 2 lat od jej wydania.

2. Dotacja ze środków JST na finansowanie przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Zgodnie z dodanym art. 221a FinPublU, z budżetu JST mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykonywaniem zadań publicznych jednostki w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, z uwzględnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepis art. 221 ust. 3 FinPublU, z którego wynika, że umowa powinna określać:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż terminy zwrotu dotacji określone w niniejszym dziale.