O dofinansowanie w tej edycji programu mogą starać się organizacje pozarządowe, które mają w statucie zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób od co najmniej 3 lat. Dofinansowanie dotyczy tak usług w ramach pobytu dziennego, jak i całodobowego. W ramach program członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością będzie również można zapewnić specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Wniosek można złożyć w formie papierowej do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (oferta opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Nabór ofert trwa do 30.9.2020 r. Program będzie realizowany od 1.10.2020 r. do 31.12.2021 r. Program finansowany jest z środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do 50 mln złotych.