Dodany § 3e do art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, upoważnia ministra finansów do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu danych, jakie powinny być zawarte w upomnieniu skierowanym do zobowiązanego, który nie wykonał obowiązku o charakterze pieniężnym, jak i obowiązku o charakterze niepieniężnym. Oprócz danych identyfikujących: wierzyciela wystawiającego upomnienie, zobowiązanego, który nie wykonał w terminie obowiązku oraz danych o obowiązku podlegającym wykonaniu, dodano regulację w zakresie pouczenia zobowiązanego o konsekwencjach niezastosowania się do upomnienia. W przypadku bowiem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, do majątku zobowiązanego będą zastosowane środki egzekucyjne. W konsekwencji – w przypadku egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym – powstanie obowiązek zapłaty opłaty manipulacyjnej, opłaty egzekucyjnej oraz wydatków egzekucyjnych, które obciążać będą zobowiązanego. Ma to zapewnić prawidłowość pouczenia zobowiązanego o skutkach niewykonania obowiązku i niezastosowania się do upomnienia.

Przyjęte rozwiązania oparte zostały na przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1294) w zakresie danych zawartych w upomnieniu.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r.