Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych

Rozporządzenie systematyzuje i doprecyzowuje czynności, jakie podejmują organy egzekucyjne i wierzyciele w celu prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Szczególne znaczenie tych czynności wynika z nowego systemu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej. W projekcie rozporządzenia okoliczności, o których zaistnieniu wierzyciel winien zawiadomić organ egzekucyjny, ale również szczegółowy zakres przekazywanych informacji.

Prawidłowe naliczanie i pobranie kosztów egzekucyjnych wymaga od wierzyciela, aby poinformował organ egzekucyjny o okolicznościach, wskazanych w art.32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (tj. o zmianie należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym, okolicznościach zawieszenia postępowania, ustanie przyczyny zawieszenia postępowania itp.).

Ponadto organ egzekucyjny prowadzący postępowanie egzekucyjne, w ramach współpracy pomiędzy organami egzekucyjnymi, jest obowiązany do zawiadomienia innych organów egzekucyjnych uczestniczących w postępowaniu egzekucyjnym o okolicznościach mających wpływ na wysokość kosztów egzekucyjnych naliczonych i pobranych w tym postępowaniu egzekucyjnym. Brak lub niekompletność informacji w tym zakresie skutkować może wadliwością naliczania i pobrania tych kosztów.

Konieczne jest także, aby dłużnicy zajętej wierzytelności również posiadali aktualne informacje, mające kluczowe znaczenie dla prawidłowej realizacji ich obowiązków wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozporządzenie wejdzie w życie od 20.2.2021 r.