Od 15.9.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1779; dalej ZmPodKsPiRR). Zmiany dotyczą dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2018 r.

Modyfikacje mają na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych, które spoczywają na podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (dalej: KPiR), w zakresie zawiadamiania o prowadzeniu KPiR i zawieraniu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie. Wiąże się to ze zmianami w Ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU) dokonanymi Ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175; dalej ZmPDOFizPrRyczałtU17) obowiązującej od 1.1.2018 r. Nowelizacją tą uchylono art. 24a ust. 3a -3c PDOFizU., który zobowiązywał podatników prowadzących KPiR do określonych obowiązków informacyjnych, które 2018 r., nie są wymagane.

Zmiana do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. poz. 728; dalej PodKsPiRR) uchyla przepisy dotyczące wymogu informacyjnego, który z mocy ustawowej przestał obowiązywać.