Z dniem 30.4.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.4.2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. poz. 775).
Podstawą wprowadzenia ograniczeń co do zatrudnienia w jednej placówce medycznej dla personelu mającego kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest opracowany wykaz stanowisk pracy przez kierownika podmiotu leczniczego, który został umieszczony w wykazie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykaz obejmuje osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczące w ich transporcie.

Ważne
Osoby znajdujące się w powyższym wykazie stanowisk nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami np. w sytuacji udzielania tych świadczeń za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W przepisach rozporządzenia nie sprecyzowano jednak żadnej regulacji co do otrzymania dodatkowych środków finansowych dla personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, który będzie pracował tylko w jednym podmiocie leczniczym. Trzeba jednak dodać, że Minister Zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom leczniczym umieszczonym w wykazie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem dla osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (z wyjątkiem personelu medycznego skierowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie tzw. nakazu pracy). Kwota świadczenia dodatkowego ustalana będzie jako 80% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń, albo 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń. Należy podkreślić, że powyższa kwota nie może być wyższa niż 10 000 zł.