W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1062 opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17.11.2020 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

W obwieszczeniu ogłoszono, że wysokość:

1. trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis wynosi:

  • w rolnictwie – 295.932.125,00 euro,
  • w rybołówstwie – 41.330.000,00 euro;

2. wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis na dzień 30.10.2020 r. wynosi:

  • w rolnictwie – 295.932.125,00 euro,
  • w rybołówstwie – 4.688.894,01 euro.

A zatem wyczerpano już trzyletni limit krajowy pomocy de minimis w rolnictwie.