Z dniem 13.3.2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13.3.2020 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433).

Na podstawie przepisów rozporządzenia z 15.3.2020r. do odwołania wstrzymano przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia dopuszczają możliwość powrotu z zagranicy obywateli RP, określając, że po przekroczeniu granicy obowiązkiem każdego obywatela RP jest w szczególności odbycie obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny domowej oraz przekazanie informacji co do adresu miejsca zamieszkania lub pobytu, pod którym będzie odbywana obowiązkowa kwarantanna domowa. Wyjątek od powyższej przestawionych ograniczeń dotyczących przemieszczania się dotyczy obywateli RP mieszkających w obszarach przygranicznych w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym oraz kierowców transportu kołowego np. autobusów i busów.

Rozporządzenie określa także zakaz w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wywozu lub zbywania poza terytorium kraju respiratorów oraz kardiomonitorów. Warto także zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorców w przypadku zamiaru wywozu lub zbycia takich produktów jak: gogle ochronne, kombinezony typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze obuwia, rękawiczki lateksowe i nitrylowe, oraz środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń jest powiadomienie wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy nie później niż na 24 godziny przed zamiarem wywozu lub zbycia powyższych produktów.

W przepisach rozporządzenia wprowadzono także inne czasowe ograniczenia dotyczące zakazu działalności m.in.:

  • polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki); 
  • związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania;
  • dotyczącej sportu, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness;
  • twórczej polegającej na np. zamknięciu teatrów;
  • związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych;
  • działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą;
  • lecznictwa uzdrowiskowego polegające na nieudzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego z wyjątkiem zapewnienia aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników osoby sprawujące kult religijny.

Rozporządzenie zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 ustanawia się czasowe ograniczenie: handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu np. wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi oraz meblami oraz prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Rozporządzenie zmienia także na zasady dotyczące organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy precyzują, że na czas stanu zagrożenia epidemicznego świadczeniobiorcy w razie niepotwierdzenia jego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dopuszczalne jest złożenie oświadczenia przez świadczeniobiorcę o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Należy także podkreślić, że na czas stanu zagrożenia epidemicznego nie ma obowiązku dostarczenia przez świadczeniobiorcę oryginału skierowania maksymalnie w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Zwrócić jednak należy uwagę, że obowiązkiem świadczeniobiorcy jest dostarczenie świadczeniodawcy skierowania w maksymalnym terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, nie później jednak niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.