Od 16.3.2020 r. obowiązuje tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 – ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875). W art. 46 pkt 20 tej ustawy uchylono przepis art. 15zzs ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. tarczy antykryzysowej 1.0. Uchylony przepis przewidywał, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych skarbowych,

4) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,

5) kontrolach celno-skarbowych,

6) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres.

Ważne
Terminy w ww. postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy antykryzysowej 3.0., tj. od 16.5.2020 r. Natomiast terminy, których bieg uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni licząc od 16.5.2020 r.