W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 148 opublikowano ustawę z 20.12.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

W ustawie z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.; dalej: PrŁow) dodano przepisy, zgodnie z którymi odstrzał sanitarny zwierząt wykonuje się z nakazu wydanego na podstawie przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 ze zm.; dalej: OchrZwierzU). Odstrzał taki odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, które ma obowiązek wystawić odpowiednio zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, lub dyrektor parku narodowego albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Ważne

Imienne upoważnienie powinno wskazywać w szczególności gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności upoważnienia. Przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego stosuje się odpowiednio przepisy o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniach (art. 8 ust. 8–10 PrŁow).

Przewidziano też możliwość uzyskania pomocy przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego. Może on bowiem wystąpić z wnioskiem do służb, straży lub organów administracji rządowej, w szczególności do właściwego miejscowo komendanta Policji lub Straży Granicznej, lub Państwowej Straży Pożarnej, lub właściwego terytorialnie organu Inspekcji Weterynaryjnej. Wniosek taki dotyczy udzielenia pomocy pozostającej w zakresie kompetencji tych służb, straży lub inspekcji, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów OchrZwierzU.

Ja wynika z art. 11 ust. 5 PrŁow, pomoc taka polega w szczególności na:

  • zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich;
  • wsparciu działań mających na celu poszukiwanie padłych zwierząt, co do których zachodzi podejrzenie, że mogły być nosicielami chorób zakaźnych, o których mowa w art. 2 pkt 21 OchrZwierzU);
  • kontroli przestrzegania przez osobę uprawnioną do wykonywania polowania, w tym osobę wykonującą odstrzał sanitarny zasad bioasekuracji.

Podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem tuszy odstrzelonych zwierząt łownych osoba uprawniona do wykonywania polowania jest obowiązana do przestrzegania zasad bioasekuracji. Przestrzeganie zasad bioasekuracji polega na takim zachowaniu osób uprawnionych do wykonywania polowania, które ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt za pośrednictwem odstrzelonych zwierząt łownych lub ich części, lub tych osób, lub w wyniku czynności wykonywanych przez te osoby (art. 42 ust. 1b i 10a PrŁow.

Ważne

Zgodnie z dodanym do art. 42aa PrŁow pkt 16, zabroniono celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania. W związku z tym, kto celowo utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 52 pkt 8 PrŁow).

Natomiast karze grzywny podlega ten, kto nie przestrzega zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanej zwierzyny (art. 51 ust. 1 pkt 7a PrŁow).

Zmiany wprowadzono także do ustawy z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651 ze zm.; dalej: ZmPrŁow).

Zgodnie z art. 27 ust. 1 PrŁow, podziału na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do odpowiedniej kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. W związku z tym, z nowego brzmienia art. 7 ZmPrŁow wynika, że uchwały te w brzmieniu nadanym ZmPrŁow, dokonujące nowych podziałów województw na obwody łowieckie i zaliczenia tych obwodów do poszczególnych kategorii zostaną wydane do 31.3.2021 r. (przedłużono o rok, tj. z 31.3.2020 r.). Podobnie podziały województw na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do poszczególnych kategorii dokonane przed 1.4.2018 r. zachowują ważność również do 31.3.2021 r., a nie do 31.3.2020 r.

Umowy dzierżawy obwodów łowieckich obowiązujące 1.4.2018 r. obowiązują również do 31.3.2021 r. Poprzednio miały obowiązywać do dnia utraty ważności podziałów województw na obwody łowieckie dokonanych przed 1.4.2018 r.