Nowelizacja przepisów wprowadza uprawnienia dla kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiono trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa.

Przypomnieć należy, iż na podstawie przepisów ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), wprowadzono możliwość:

  •  umarzania w całości albo w części;
  •  odraczania terminu płatności; lub
  •  rozkładana na raty;

– przez starostę lub prezydenta miasta na prawach powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej ‒ bez zgody wojewody ‒ należności pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.; dalej: GospNierU), tj. należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, a przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Ustawą z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) upoważniono z kolei kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, do odstąpienia ‒ na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ‒ od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W razie skorzystania z powyższego upoważnienia przez kierownika państwowej jednostki organizacyjnej, nie znajdzie zaś zastosowania art. 12a ust. 4 GospNierU, stanowiący, iż wojewoda ‒ a w odniesieniu do nieruchomości określonych w art. 60 ust. 1 GospNierU ‒ minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od dochodzenia należności m.in. z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, jeżeli tylko wysokość tej należności wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 100 zł.