Wysokość odsetek wynika z obwieszczenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 14.1.2019 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P. z 2019 r. poz. 42) wydanego na podstawie art. 11c z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118; dalej: TransHandlZapU).

Przepisy TransHandlZapU stosuje się do transakcji handlowych, których wyłącznymi stronami są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6.3.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.; dalej: PrPrzed)

2) podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 PrPrzed (np. działalność rolnicza);

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 29.1.1994 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986);

4) osoby wykonujące wolny zawód;

5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

6) przedsiębiorcy z państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.