Tak stwierdził WSA w Warszawie (wyr. z 12.8.2020 r., III SA/Wa 2235/19).

W wyroku tym warszawski WSA przyznał rację fiskusowi uznając jego stanowisko wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.8.2019 r. (0114-KDIP2-2.4010.253.2019.1.AS). Zgodnie z potwierdzonym przez WSA w omawianym wyroku stanowiskiem fiskusa, nie można zgodzić się z tym, że w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2018 r., odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu nabycia akcji spółki z grupy kapitałowej stanowią koszty uzyskania przychodów kwalifikowane do źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych.

W art. 7b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej: PDOPrU) wymieniono, jakie przychody zalicza się do przychodów z zysków kapitałowych. W konsekwencji, koszty pośrednie, które dotyczą przychodów z zysków kapitałowych określonych w art. 7b ust. 1 PDOPrU, należy kwalifikować do źródła, do którego kwalifikuje się przychody. W omawianej sprawie odsetki od pożyczki należy więc potraktować jako koszty uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Za taką kwalifikacją zdaniem WSA i fiskusa, przemawia wykładnia art. 7b PDOPrU. Ustawodawca wymienia w nim zdarzenia, w związku z zaistnieniem których podatnik osiąga przychody będące następstwem uzyskania przychodów z obrotu udziałami albo akcjami. Nie są to wyłącznie przychody ze zbycia udziałów (akcji), ale także np. przychody z otrzymanej dywidendy, z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości, przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów, czy też przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów. Poza tym, PDOPrU nie uzależnia kwalifikacji do źródła przychodów związanych z udziałami (akcjami), od celu ich nabycia.

Podobnie WSA, w ślad za fiskusem, orzekł w stosunku do różnic kursowych związanych z pożyczką na nabycie udziałów. Je również kwalifikuje się do źródła przychodów z tytułu zysków kapitałowych.