Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych został przygotowany przez sejmową komisję do spraw petycji. Z uzasadnienia do projektu wynika, że zmiana ma na celu jednoznaczne przesądzenie, iż odsetki wypłacane z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań i innych świadczeń pieniężnych o podobnym charakterze są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W obecnym stanie prawnym zwolnieniem przedmiotowym od podatku dochodowego w sposób oczywisty i nie budzący wątpliwości objęte są odszkodowania oraz inaczej nazwane świadczenia pieniężne o podobnym charakterze określone m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 29, 29a, 106 i 120 PDOFizU. Natomiast zwolnienie od podatku odsetek wypłacanych z tytułu nieterminowej wypłaty tych świadczeń jest przedmiotem wielu sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Przy czym sądy administracyjne nie zajmują jednoznacznego stanowiska. Przepisy przewidziane w projekcie ustawy zmieniającej regulują jednoznacznie, że w przypadku odsetek należnych z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowań i inaczej nazwanych wypłat o charakterze odszkodowawczym wynikające z ww. przepisów, kwoty tych odsetek będą zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zmiana przepisów miałaby wejść w życie od 1.1.2022 r.