W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2531 opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu z 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.; dalej: OdpadyU).

Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia. Określono w nim 46 grup odpadów, wśród których większość objęto limitem w Mg/rok (czyli tonach na rok), których nieprzekroczenie zwalnia z obowiązku ujmowania ich w ewidencji odpadów.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 66 ust. 1 OdpadyU, posiadacz odpadów ma obowiązek prowadzić na bieżąco ewidencję odpadów, czyli ich ilościową i jakościową ewidencję zgodnie z katalogiem odpadów określonym w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2.1.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10), które obowiązuje od 6.1.2020 r.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:

2) odpadów komunalnych,

3) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,

4) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru BDO;

5) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;

6) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 OdpadU, chodzi o podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

7) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w omawianym rozporządzeniu.

Ważne

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1431).